Schildersbedrijf bazen

Algemene voorwaarden consumenten

Algemene consumentenvoorwaarden voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 26 januari 2024 en zijn op te vragen bij de Koninklijke Vereniging OnderhoudNL.

ARTIKEL 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die op basis van met opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert en schilder- en aanverwante werkzaamheden verricht aan en ten behoeve van opdrachtgever;
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen, het verrichten van schilder- en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever;
c. Overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de opdrachtnemer schriftelijk de aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft bevestigd.
2. Iedere offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtnemer worden herroepen binnen de daarop vermelde termijn. Is op de offerte geen termijn vermeld dan kan de opdrachtnemer de offerte binnen acht werkdagen herroepen.
3. Indien geen van partijen de overeenkomst schriftelijk bevestigt en de opdrachtnemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft gemaakt, geldt dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig de laatstelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte offerte.
4. De bij de offerte gevoegde tekening en andere gegevens omtrent de werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet worden gekopieerd en aan derden worden versterkt. Zij zullen onverwijld aan opdrachtnemer worden geretourneerd op diens eerste verzoek.

ARTIKEL 4 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever regelt indien dit is vereist voor het werk een kwaliteitsborger.
2. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot het werk van opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat desondanks toch vertraging dan dient opdrachtgever opdrachtnemer daarover zo tijdig mogelijk te informeren.
3. Opdrachtgever verschaft aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde gas, water, elektriciteit, perslucht, stoom en dergelijke. De kosten hiervan en van het benodigde verbruik zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. Het personeel van opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toilet(ten).
5. In geval opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschrevene in gebreke is, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7. De overeengekomen uitvoeringstermijn van de overeenkomst is geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer de gelegenheid te bieden om alsnog binnen redelijke termijn na te komen.
8. Indien Opdrachtgever voorafgaand aan ingebruikname van het object aan het bevoegd gezag c.q. gemeente een dossier moet verstrekken is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het maken, bijhouden en tijdig aanleveren van het dossier aan het bevoegd gezag, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5 – Prijzen en prijswijzigingen
1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en parkeerkosten alsmede de kosten voor eventuele vergunningaanvragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om deze separaat in rekening te brengen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien de overeenkomst langer dan drie maanden geleden is gesloten, tussentijdse prijswijzigingen door te berekenen aan opdrachtgever. Indien opdrachtnemer binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tussentijdse prijswijzigingen aan opdrachtgever wil doorberekenen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hierdoor schadeplichtig te worden jegens opdrachtnemer.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid en verzekering
1. Opdrachtnemer dient ingeval van gebreken waarvoor hij aansprakelijk is door opdrachtgever in de gelegenheid te worden gesteld deze gebreken te herstellen of de uit die gebreken voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
4. In geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer is deze beperkt tot het uit hoofde van de opdracht verschuldigde netto factuurbedrag, tot een maximum van € 5.000,00. Indien de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico.
5. Iedere aansprakelijkheid vervalt, onverminderd de klachtplicht van artikel 6:89 BW, in ieder geval één jaar na het ontstaan van de schade danwel één jaar te rekenen vanaf het moment waarop opdrachtgever de schade redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen.
6. Opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel op zijn verzoek worden gebruikt, tenzij opdrachtnemer zijn waarschuwingsplicht in de zin van artikel 7:760 jo. 7:754 BW heeft geschonden.
7. Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan alle materialen, onderdelen of gereedschappen die zich op het werk bevinden.
8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien schade ontstaat als gevolg van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van opdrachtgever of indien de schade binnen de risicosfeer van opdrachtgever valt.
9. In geval opdrachtnemer opdrachtgever tijdig ter zake heeft gewaarschuwd en opdrachtgever desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
10. Indien de aanvang van de werkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in art. 4 lid 2 moeten de voor de opdrachtnemer hiermee verband houdende schade en kosten door opdrachtgever worden vergoed.

ARTIKEL 7 – Oplevering en herstel van gebreken
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over het werk, dient zij opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. Klachten over onderdelen van de overeengekomen werkzaamheden zijn geen grond voor opschorting van oplevering.
2. Indien opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is omte worden opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen veertien dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd
3. De kennisgeving dat het werk klaar is als bedoeld in lid 2 kan bestaan uiteen mondelinge, schriftelijk of digitaal bericht dan wel uit het toezenden van de eindfactuur.
4. Opdrachtgever wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard indien de consument het object waaraan het werk is verricht ingebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
5. Na oplevering is het werk voor risico van opdrachtgever. Derhalve blijft hijde prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
6. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken dieopdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
7. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, moet opdrachtgever, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd, aan opdrachtnemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering.
8. Opdrachtgever kan vorderen dat opdrachtnemer de gebreken binnen redelijke termijn wegneemt, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van opdrachtgever bij herstel inplaats van schadevergoeding.

ARTIKEL 8 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen en die redelijkerwijs niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, terreur, zwaar noodweer of andere hevige weersomstandigheden, brand en andere storingen, stakingen in andere bedrijven, wilde of georganiseerde stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en overheidsmaatregelen.
2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op grondslag van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten. Dit geldt niet als dit deel van de overeenkomst geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 9 – Betaling en rente
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de factuur door de opdrachtgever is ontvangen, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze veertien dagen of anders overeengekomenis opdrachtgever in verzuim en worden alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, zoalsbedoeld in lid 1, een rente 2% per jaar over het opeisbare bedrag verschuldigd.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden en/of leveringen indelen te factureren.
4. Wanneer opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke, is opdrachtnemer, onverminderd zijn overige rechten, gerechtigd het werkop te schorten totdat opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
5. In geval de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever van toepassing wordt dan wel in geval van faillissement van opdrachtgever, overlijden van opdrachtgever en/of indien opdrachtgever in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen, maakt opdrachtgever aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst van de aanmaning door opdrachtgever wordt voldaan.

ARTIKEL 10 – Zekerheidsstelling
1. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever zekerheidsstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen te verlangen.
2. Indien opdrachtgever weigert zekerheid te stellen of de zekerheidsstelling achterwege laat, heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11 – Opzegging van de overeenkomst
1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
2. Bij opzegging door de opdrachtgever zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de opdrachtnemer van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de opdrachtnemer te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de opdrachtnemer over het gehele werk zou hebben gemaakt. Hierbij wordt de winst gesteld op 15%.
3. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegere¬kend en evenmin in zijn risicosfeer ligt, dan is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

ARTIKEL 12 – Eigendoms- en auteursrechten
1. Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die opdrachtnemer bij de vervulling van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
2. Opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp die worden bedoeld in de Auteurswet of in de Beneluxwet, inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp, of een deel hiervan, van opdrachtnemer te herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer.

ARTIKEL 13 – Eigendomsvoorbehoud
1. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, blijven door opdrachtnemer geleverde goederen de uitsluitende eigendom van opdrachtnemer.
2. Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te vervreemden. Dit verbod tot verpanding c.q. vervreemding heeft goederenrechtelijke werking. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer zo snel als mogelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.

ARTIKEL 14 – Orde en veiligheid/werktijden
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
2. In geval van een geschil tussen partijen dat valt binnen de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank, geldt dat partijen dit zullen voorleggen aan de rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
3. Voor zover een geschil tussen partijen niet valt onder de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank geldt dat alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut.

Algemene inkoopvoorwaarden


Algemene inkoopvoorwaarden voor de schilders-, onderhoud- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Vereniging OnderhoudNL, Vereniging van restauratie-, schilders- en (totaal) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.
Deze voorwaarden zijn in werking getreden per 26 januari 2024 en zijn op te vragen bij Koninklijke Vereniging OnderhoudNL.

ARTIKEL 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst werkzaamheden verricht en/of materialen levert ten behoeve van de opdrachtgever.
b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van materialen ten behoeve van opdrachtgever.
c. de overeenkomst: alle tussen partijen gemaakte afspraken met betrekking tot uitvoering van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen en maken deel uit van de overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtgever schriftelijk de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte aanvaardt.
2. Indien sprake is van een vrijblijvende offerte van opdracht kan deze na aanvaarding slechts door opdrachtnemer worden herroepen indien dit onverwijld na ontvangst van de aanvaarding geschiedt maar uiterlijk binnen acht dagen.

ARTIKEL 4 – Leveringstijd en betaling
1. Opdrachtnemer levert zaken en/of diensten binnen de overeengekomen leveringstermijn. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geldt als toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer.
2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de door de late levering ontstane schade, tenzij de te late levering niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.
3. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en nadat de geleverde zaken en/of diensten door opdrachtgever zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 5 – Wijzigingen en meerwerk
1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen levering. Opdrachtnemer is gehouden deze wijzigingen uit te voeren. Wijzigingen zullen schriftelijk aan opdrachtnemer worden doorgegeven.
2. Na ontvangst van de voorgestelde wijziging zal opdrachtnemer onverwijld aan opdrachtgever een opgave doen toekomen met de gevolgen voor de leveringstijd en de overeengekomen prijs.

ARTIKEL 6 – Keuring
1. Opdrachtgever heeft het recht de te leveren zaken en/of diensten te keuren, zowel voor als na de levering. Goedkeuring door opdrachtgever doet niets af aan de garantie of aansprakelijkheid van opdrachtnemer.
2. In geval van afkeuring van de geleverde of te leveren zaken zal opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht geven. Bij afkeuring heeft opdrachtgever, onverminderd het recht op schadevergoeding en andere wettelijke vorderingen, het recht herstel of vervanging te vorderen.

ARTIKEL 7 – Overdracht
1. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

ARTIKEL 8 – Kwaliteit/garantie
1. Opdrachtnemer garandeert dat de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteitseisen.
2. Indien geen specifieke kwaliteitseisen zijn overeengekomen, garandeert opdrachtnemer gedurende 12 maanden na levering c.q. oplevering van de geleverde zaken dat deze vrij zijn van gebreken.
3. Alle kosten in verband met vervanging of herstel van gebrekkige zaken komen voor rekening van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn overgaat tot vervanging of herstel, heeft opdrachtgever het recht de benodigde werkzaamheden door een derde te laten uitvoeren op kosten van opdrachtnemer.
4. Met betrekking tot vervangende of herstelde zaken geldt opnieuw een garantietermijn van 12 maanden vanaf de datum van levering daarvan.

ARTIKEL 9 – Eigendomsovergang
1. Het risico van een zaak gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering ervan, tenzij de zaak binnen bekwame tijd wordt afgekeurd, in welk geval het risico bij de opdrachtnemer blijft.
2. De eigendom van een zaak gaat over op het moment dat de opdrachtgever de geleverde zaken heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 10 – Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade van opdrachtgever voortvloeiend uit gehele of gedeeltelijke niet nakoming of als gevolg van niet-juiste nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst, indien deze te wijten is aan zijn schuld of indien deze op grond van de wet of verkeersopvattingen voor zijn rekening komen.
2. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a Awb, het eventuele kostenverhaal daar onder begrepen), verband houdende met de overeenkomst tussen partijen en opgelegd aan een of beiden van hen, indien en voor zover deze boetes en sancties het gevolg zijn van handelen of nalaten dat aan opdrachtnemer toegerekend kan worden.

ARTIKEL 11 – Beëindiging/ontbinding van de overeenkomst
1. In het geval opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
2. Opdrachtgever heeft voorts het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien – waar het een natuurlijke persoon betreft – de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt op opdrachtnemer in geval van overlijden van opdrachtnemer, alsmede in het geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtnemer.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koop Verdrag (C.I.S.G) is niet van toepassing.
3. In geval van een geschil tussen partijen dat valt binnen de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank, geldt dat partijen dit zullen voorleggen aan de rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtgever is gevestigd.
4. Voor zover het geschil tussen partijen niet valt onder de bevoegdheid van de sector kanton van de rechtbank geldt dat alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrageinstituut.

Aanvullende voorwaarden in geval van aanneming van werk

ARTIKEL 13 – (Keten)aansprakelijkheid
1. De opdrachtnemer is in de hoedanigheid van onderaannemer verplicht al zijn verplichtingen jegens de door hem ingeschakelde werknemers strikt na te komen. Dit geldt in het bijzonder voor de verplichtingen in verband met de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.
2. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een lijst met de namen van alle werknemers die door de opdrachtnemer/onderaannemer zijn ingezet op het betreffende werk en een opgave van het aantal door hen gewerkte uren. Onderaannemer is verplicht de noodzakelijke medewerking te verlenen in het kader van de wettelijke verplichtingen van de hoofdaannemer, waaronder het verstrekken van de benodigde bescheiden ten gevolge van de op de hoofdaannemer rustende identificatieplicht voor degenen die op het project werkzaam zijn.
3. Op verzoek van de opdrachtgever/hoofdaannemer verstrekt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies in verband met de (wet) ketenaansprakelijkheid.
4. De opdrachtnemer is verplicht een G-rekening aan te houden en aan de opdrachtgever/hoofdaannemer alle inlichtingen te verschaffen volgens het G-rekeningenbesluit.
5. De opdrachtgever/hoofdaannemer heeft te allen tijde het recht om premies loonbelasting en sociale verzekeringen voor het personeel van de opdrachtnemer en diens onderaannemers rechtstreeks te voldoen aan de Belastingdienst c.q. de bedrijfsvereniging.

ARTIKEL 14 – Orde en veiligheid/werktijden
1. Indien de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoert op het terrein van de opdrachtgever, zijn de opdrachtnemer en haar medewerkers verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van de opdrachtgever.
2. Indien gewenst bij de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtnemer gehouden dezelfde werktijden aan te houden voor het door hem ingeschakelde personeel als de werktijden voor het personeel van de opdrachtgever.
3. De opdrachtnemer is verplicht op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd afval afkomstig van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden op milieuverantwoorde wijze te verwijderen.
4. De opdrachtnemer zal de verplichte arboplannen en milieuplannen voor zijn bedrijf op eerste verzoek aan opdrachtgever ter inzage verstrekken.

ARTIKEL 15 – Gereedschappen/hulpmaterialen
1. Behoudens uitzonderingen draagt opdrachtnemer zelf zorg voor de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden benodigde hulpmaterialen en gereedschap.
2. De door opdrachtnemer gebruikte hulpmaterialen moeten voldoen aan de door opdrachtgever gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen.
3. In die gevallen waarin opdrachtnemer niet beschikt over de juiste materialen en het juiste gereedschap, kan opdrachtgever de benodigde materialen aan opdrachtnemer voor diens rekening ter beschikking stellen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het door opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal en/of gereedschap.